Croeso i HAHAV

Croeso i HAHAV

Elusen sy’n cael ei harwain gan wirfoddolwyr yw HAHAV. Mae’n cynnig cymorth di-dâl i bobl ar draws Ceredigion sy’n byw gyda salwch nad oes modd ei wella neu sy’n cyfyngu ar eu bywydau.  

digwyddiadau ar gyfer wythnos Tachwedd 29, 2021

This Week Navigation

Loading Events
Mon 29th

Ioga

Tachwedd 29 @ 11:00 - 12:00

CANTORION YR EHEDYDD

Tachwedd 29 @ 14:00 - 15:00
Tue 30th

Grŵp Parkinson’s Aberystwyth

Tachwedd 30 @ 13:30 - 16:30
Wed 1st

Adweitheg

Rhagfyr 1 @ 13:00 - 17:00
Thu 2nd

Adweitheg

Rhagfyr 2 @ 10:00 - 13:00

Grŵp Cymorth Cymheiriaid Gofalwyr Ceredigion Carers

Rhagfyr 2 @ 14:00 - 15:30
Fri 3rd

Reiki

Rhagfyr 3 @ 10:00 - 13:00

Canu am Hwyl gyda Iona

Rhagfyr 3 @ 11:00 - 12:30

Dyddiau Gwener Crefftus

Rhagfyr 3 @ 14:00 - 16:00
Sat 4th
Dim digwyddiad
Sun 5th
Dim digwyddiad

Ein nod yw eich helpu i fyw eich bywyd yn llawn, gwneud y gorau o bob cyfle megis dysgu sgiliau newydd, hobïau neu gwrdd â phobl newydd a chefnogi teulu a ffrindiau gyda’u heriau yn awr ac i’r dyfodol.

Susie Scott

Caffi Cwtsh:  mewnwelediad personol 

Post blog gan Susie Scott

Mae gen i afiechyd nad oes gwella arno, dyna fi wedi’i ddweud.  Flwyddyn yn ôl, roeddwn yn credu fy mod wedi cyrraedd y fan lle gallwn ymdopi â straen a helbulon bywyd, yna ces fy nharo gan hwn  – canser yr ymennydd.  Prognosis – terfynol.  Yn y gwaith, gofynnwyd i mi drefnu cyfres o grwpiau trafod ar ysbrydolrwydd.  Doedd hyn ddim yn apelio ataf, nid am nad oes gen i ffydd neu gredo neu’n chwilfrydig i ymuno mewn trafodaethau athronyddol am fywyd a marwolaeth, ond am fod ofn arna’ i.   Yn y 12 mis diwethaf, ofn yw fy nghydymaith cyson.    Mae’n fy stelcio, yn erydu fy ychydig eiliadau o hamdden a llawenydd.  Rwy’n sgrechian a gweiddi arno.  “Cer o ‘ma, paid cymylu’r hyn sydd ar ôl”.

Wedyn, ffeindiais fy hun yn eistedd i lawr mewn grŵp bach yng Nghanolfan Byw Bywyd Llawn HAHAV a gofynnwyd i mi siarad am fy rhestr o’m hoff ganeuon angladd.  Fel arfer mewn caffi byddai rhywun yn gofyn pa laeth fyddwn eisiau gyda fy nghoffi – hanner sgim, soya neu gyflawn.  Doeddwn i wir ddim eisiau yngan gair, ond dyma fi’n dechrau siarad gan feddwl am ganeuon a olygai rhywbeth i fi ac am ganeuon a fyddai, yn y fy marn i, yn golygu rhywbeth i fy nghymuned fach i.  Os mai hwn fyddai fy mherfformiad olaf, yna sylweddolais fy mod i eisiau cyfrannu rhywfaint ato.  Caneuon  fel ‘Never Can say Goodbye’ Gloria Gaynor, ‘Saturday Night Fever’ llawr disgo dan y bocs, ‘Downtown’ Petula Clark, yr alaw thema wrth fynd i siopa gyda fy nith ac ‘I Want You’ Elvis Costello i gyfleu’r teimladau angerddol, aflwyddiannus a llwyddiannus yn fy mywyd, a gwasgaru’r llwch ar y môr – fy syrffio olaf oll.  Roedd y cyfan yn teimlo’n rhyfedd, yn swreal ond eto i gyd yn gysur anesboniadwy wrth ddechrau siarad am fy nymuniadau olaf, i feddwl am eiriau, a’r etifeddiaeth a fyddaf i.

Dydw i ddim wedi newid y byd, dydw i ddim yn grwsadydd ond rwy’n gwybod fy mod wedi cael fy ngharu a dyna efallai yw’r rhodd fwyaf oll. 

Dylai hyn i gyd deimlo’n drymlwythog, ond teimlais yn ysgafnach a dewrach gyda phob sylw a mewnwelediad roeddwn yn rhannu â’r grŵp.  Roeddwn yng nghanol pobl ddieithr yn y caffi mwyaf caredig i mi wybod amdano o bosib, a’r ymdeimlad o garedigrwydd a dealltwriaeth yn ein clymu at ein gilydd.  Swnio’n rhodresgar?  Na, roedd hyn yn ddiffuant ac arbennig iawn.  Felly, unrhyw un sydd allan yna, rwy’n eich annog i roi cynnig arni, p un ai ydych ar fin cyrraedd y dyddiad dod i ben, yn ofalwr neu ond yn rhywun sydd wedi bod yn myfyrio’n dawel am fywyd a’i ddiweddglo. 

Bydd ein caffi nesaf ar 13 Rhagfyr, 11.30yb-1.00yp.  A bydd, fe fydd coffi a chawl ar gael!

Gweithgareddau Codi Arian

Wrth i’r cyfnod clo lacio, edrychwn ymlaen at gael mwy o weithgareddau codi arian.  Diolch i gyllid hael gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) byddwn yn penodi swyddog codi arian proffesiynol yn fuan i sicrhau dyfodol cynaliadwy i HAHAV a datblygu ein cynlluniau am wasanaeth mwy eang ac amrywiol.  

Medal winners
photoshoot
Bake Off
HAHAV Site Logo