Croeso i HAHAV!

Hosbis Gartref Gwirfoddolwyr Aberystwyth

Yr ydym yn cynnig gwasanaeth cymunedol gan wirfoddolwyr ar gyfer Gogledd Ceredigion, Gorllewin Cymru. Y mae ein timau yn darparu cymorth ymarferol, gofal cymdeithasol a chyfeillgarwch ar gyfer pobl sy’n dioddef salwch difrifol sy’n cyfyngu ar eu bywyd a’r rheini sydd angen cefnogaeth ddiwedd oes. Ar hyn o bryd y mae HAHAV yn darparu gwasanaethau i’w cleientiaid a’u gofalwyr yn eu cartrefi eu hunain ac, yn y dyfodol, bwriedir cynnal gweithgareddau ychwanegol yn ein canolfan ddydd newydd ym Mhlas Antaron.

Fe’n sefydlwyd yn 2015 ac yr ydym yn elusen gofrestredig. Darllenwch ein gwefan, os gwelwch yn dda, er mwyn dysgu mwy am ein gwaith, sut i wirfoddoli a sut i gysylltu ȃ ni. Diolch am eich diddordeb!

Dysgwch fwy Ymunwch ar Weplyfr

Amdanom Ni

Nod HAHAV yw darparu cefnogaeth ymarferol, cymdeithasol ac emosiynol i gleifion sy’n byw gydag afiechyd datblygedig a chynyddol ac i’w gofalwyr, yng nghyfforddusrwydd eu cartrefi eu hunain ac, yn y dyfodol, yn ein canolfan ddydd ym Mhlas Antaron.

Sefydlwyd HAHAV gan wirfoddolwyr yn 2015. Yr arweinydd yw Dr Alan Axford OBE, cadeirydd HAHAV a chyn-gyfarwyddwr meddygol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Rydym yn cyd-weithio ag ystod eang o sefydliadau perthnasol, gan gynnwys Prifysgol Hywel Dda; meddygon teulu; Hosbis Hafren; Gofalwyr Cymru; Cyngor Ceredigion; Cynghorau Cymuned a Llywodraeth Cymru.

Atgyfeirir cleifion at HAHAV gan feddygon teulu a chan staff gofal lliniarol, ond hefyd gan wasanaethau cymdeithasol /eglwysi /sefydliadau gwirfoddol a hefyd trwy hunan-gyfeirio neu trwy gysylltiadau cleifion.

Daw gwirfoddolwyr HAHAV o bob cefndir cymdeithasol. Y maent i gyd wedi eu hyfforddi a’u gwirio gan DBS. Cyd-weithiant ȃ meddygon teulu, nyrsys ardal yn ogystal ȃ gweithwyr proffesiynol trydydd sector sy’n darparu gofal lliniarol a gwybodaeth leol. Ymhlith ein gwasanaethau ‘eistedd’ ar gyfer cleifion yn eu cartrefi ceir cwmnïaeth, siopa, gyrru, garddio, cerdded ci a seibiant ar gyfer gofalwyr. At hyn ceir grwpiau ’Byw yn Dda’ misol a boreau coffi agored wythnosol.

Y mae llwyddiant HAHAV er 2015 yn seiliedig ar ewyllys da a chodi arian lleol, yn ogystal ag ymdrechion diflino ein gwirfoddolwyr. Y mae oddeutu 80 o’r rhain wedi cyfrannu dros 45,000 o oriau gwaith, a hyd yma y mae HAHAV wedi bod yn gynhorthwy i 275 o achosion gartref (tua 70 bob blwyddyn).

Sefydlwyd siop elusen HAHAV yn Aberystwyth ym mis Gorffennaf 2015. Ers hynny y mae tua 40 o wirfoddolwyr wedi cyfrannu dros 18,000 o oriau at y dasg o ddosbarthu, prisio a gwerthu nwyddau rhoddedig. Defnyddir pob ceiniog a godir i ariannu gwaith HAHAV yn y gymuned.

Yr ydym hefyd wedi derbyn cefnogaeth gan eglwysi lleol a grwpiau cymunedol – Clwb Busnes Aberystwyth; League of Friends; Hwb Penparcau; Merched y Wawr; Sefydliad y Merched; Clybiau Ffermwyr Ifanc; Rotariaid /Inner Wheel; Round Table / 41 Club/ Ladies Circle /Tangent; Soroptimyddion; undebau myfyrwyr. Cawsom yn ogystal gefnogaeth gan brifysgolion Aberystwyth a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Llambed) a chan Goleg Ceredigion.

Plas Antaron

Pencadlys newydd HAHAV yw Plas Antaron, Southgate, Penparcau. Y mae cynlluniau ar y gweill iddo fod yn ganolfan ddydd a fydd yn cynnig seibiant. Gyda’n partneriaid, yr ydym yn gobeithio cynnig ystod o wasanaethau yn ogystal ȃ bod yn ganolfan hyfforddi ar gyfer tîm gofal lliniarol cymunedol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Bydd hyn yn golygu y caiff cleientiaid, eu teuluoedd a gofalwyr gydweithrediad, adnoddau a gwasanaethau integredig amgenach. Yn ogystal ȃ gweithio fel partner gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda /Hosbis Hafren, bydd ein canolfan yn cynnig i asiantaethau eraill gyfleoedd i ddarparu sesiynau ar gynllunio gofal datblygedig a chefnogaeth ar gyfer profedigaethau.

Bwriedir darparu gwasanaethau /therapïau cyflenwol gan therapyddion ac athrawon (celf, adweitheg, aromatherapi, Reiki, tylino) a hefyd siop goffi dan ofal gwirfoddolwyr.

Oherwydd COVID-19 nid yw Plas Antaron ar agor i’r cyhoedd ar hyn o bryd.

Gwirfoddolwyr

Gwirfoddolwyr yw asgwrn cefn elusen HAHAV. Daw ein gwirfoddolwyr o bob rhan o’r gymdeithas ac y maent yn amrywio o ran oed a chefndir. Yn eu plith ceir:

 • Eisteddwyr: y mae’r rhain yn rhyngweithio yn uniongyrchol ȃ chleifion, eu gofalwyr a’u teuluoedd yng nghartref y claf.
 • Codwyr arian: y mae’r rhain yn ymgymryd ȃ llu o weithgareddau sy’n rhoi cyhoeddusrwydd i’r elusen ac yn ei chefnogi’n ariannol.
 • Cynorthwywyr yn y siop: y mae’r rhain yn cyfrannu mewn amryfal ffyrdd yn siop HAHAV yn 14 Heol y Wig, Aberystwyth.
 • Cefnogwyr gweinyddol a thechnoleg gwybodaeth: y mae’r rhain yn cyflawni ystod eang o swyddogaethau sy’n hwyluso gweithrediadau hanfodol y gwasanaeth.

Wedi iddynt ddangos diddordeb cychwynnol, gofynnir i bob gwirfoddolwr gwblhau ffurflen gais ac i fynychu cyfweliad.

Darperir rhaglen hyfforddi ddechreuol ar gyfer pob gwirfoddolwr, ynghyd ȃ hyfforddiant, datblygiad, cefnogaeth a goruchwyliaeth barhaus ar gyfer y rôl a ddewiswyd ganddynt.

Yr hyn y gall gwirfoddolwyr ddisgwyl gan HAHAV

Bydd gwirfoddolwyr yn disgwyl:

 • cael eu trin gyda pharch ac urddas
 • cymryd rhan mewn ‘gwaith’ ystyrlon ar ran y gymuned
 • cael hyfforddiant priodol
 • cael gwybodaeth amserol
 • cael cefnogaeth

Yr hyn y gall HAHAV ddisgwyl gan wirfoddolwyr

Bydd HAHAV yn disgwyl i wirfoddolwyr fod yn:

 • barchus
 • dibynadwy
 • egwyddorol
 • cyfrinachol

Y cyfeiriad ebost ar gyfer gwirfoddolwyr yw hahavcord@aol.co.uk

Siop

Y mae ein siop yn 14 Heol y Wig yn un o hoff gyrchfannau trigolion Aberystwyth ac yn ffynhonnell bwysig i’r gwasanaeth. Y mae safon uchel y rhoddion, ynghyd ag ymrwymiad ein gwirfoddolwyr, wedi bod yn gymorth i ni ennill enw da dros gylch eang am ragoriaeth cyflwyniad ac ansawdd ein gwasanaeth.

Cwestiynau a ofynnir yn aml

Beth yw gofal hosbis HAHAV?

Y mae gofal hosbis HAHAV yn anelu at wella ansawdd bywyd a lles pobl mewn oed a chanddynt afiechyd sy’n cyfyngu ar eu bywyd neu afiechyd terfynol. Y mae ein gwirfoddolwyr yn helpu pobl, gan gynnwys y rhai sy’n dioddef o ganser, i fyw cyhyd a chystal ag sy’n bosibl yn eu cartrefi eu hunain hyd ddiwedd eu hoes, pa mor hir bynnag y bydd hwnnw.

Sut y mae pobl yn cael eu hatgyfeirio at HAHAV?

Y mae mwyafrif y rhai sy’n cael eu hatgyfeirio yn bobl sy’n dioddef o ganser, ond ceir hefyd gleifion sy’n dioddef o afiechydon eraill sy’n peryglu eu bywyd (e.e. afiechyd cardio-anadlol datblygedig; afiechydon niwrolegol dirywiol). Anfonir atgyfeiriadau gan feddygon teulu a chan staff gofal lliniarol mewn ysbytai, ond daw eraill ar gais gwasanaethau cymdeithasol / eglwysi/ sefydliadau gwirfoddol yn ogystal ȃ thrwy hunan-atgyfeirio neu trwy gysylltiadau cleifion.

A ydyw HAHAV yn rhoi grantiau neu’n darparu cefnogaeth ariannol?

Nac ydyw. Ni allwn gynnig mwy na chefnogaeth mewn nwyddau neu gynnyrch. Serch hynny, gall ein gwirfoddolwyr gyfeirio cleientiaid at sefydliadau a allai o bosib gynnig cymorth yn y modd hwn.

Sut yr ariennir HAHAV?

Ar hyn o bryd y mae bron y cyfan o arian HAHAV yn deillio o’n siop elusen yn Aberystwyth ac o roddion gan y cyhoedd, sefydliadau lleol ac elusennau.

Pwy yw partneriaid HAHAV?

Y mae HAHAV yn gweithio’n agos iawn ȃ staff Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol lleol, meddygfeydd meddygon teulu, gwasanaethau cymdeithasol a sefydliadau gwirfoddol fel timau Gofal Lliniarol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Macmillan support, a grwpiau ‘Byw yn Dda’ Marie Curie. Yr ydym hefyd yn cynnal cysylltiadau ȃ Cancer Research; Cancer Support; Tenovus; Age UK; Mind Cymru.

Sut y gallaf wirfoddoli i weithio gyda HAHAV?

Yr ydym yn croesawu recriwtiaid newydd o bob rhan o’r gymdeithas ar gyfer ein cofrestr o wirfoddolwyr di-dȃl sy’n gallu helpu i gyflawni ystod eang o weithgarwch. Yr ydym hefyd yn darparu hyfforddiant perthnasol a gellwch nodi pa fath o waith yr hoffech ei gyflawni a faint o oriau neu ddiwrnodau mewn mis y gellwch weithio.

Y mae angen gwirfoddolwyr ar gyfer ein gwasanaethau eistedd gartref, gwasanaethau fel cyfeillgarwch, cerdded ci a seibiant ar gyfer gofalwyr.

Yn siop HAHAV ceir rota o wirfoddolwyr sy’n helpu i drefnu, prisio ac arddangos ystod eang o nwyddau a dderbyniwyd i’w gwerthu i gwsmeriaid.

Yn y dyfodol bydd angen gwirfoddolwyr arnom i gynnal a glanhau, i arddio ac i wasanaethu yn ein bar coffi ‘galwch heibio’, ac i ddarparu cyfeillgarwch ym Mhlas Antaron.

Hoffem hefyd glywed gennych os oes gennych ddiddordeb mewn codi arian neu, yn wir, os oes gennych unrhyw ddoniau neu syniadau a allai gynorthwyo’r gwaith o hyrwyddo cenhadaeth HAHAV. Cysylltwch ȃ ni, os gwelwch yn dda, trwy ebost hahavcord@aol.co.uk

Sut y llywodraethir HAHAV?

Y mae HAHAV yn elusen gofrestredig (Comisiwn Elusen Rhif: 1160645) ac yn gwmni cyfyngedig (Tŷ Cwmnïau Rhif: 09261439).

Llywodraethir HAHAV gan fwrdd o Gyfarwyddwyr ac Ymddiriedolwyr. Y mae pob un o’r rhain yn wirfoddolwr di-dȃl. Y mae pob aelod, trwy weithredu gyda’i gilydd, yn gyfrifol am arweiniad strategol, rheoliad, gonestrwydd ariannol a datblygiad y sefydliad yn y dyfodol.

Cadeirydd

Dr Alan Axford OBE (Oncolegydd Ymgynghorol ymddeoledig; cyn-Gyfarwyddwr Meddygol Bwrdd Iechyd Hywel Dda)

Aelodau’r Bwrdd

 • Karen Axford (Cyfarwyddwr manwerthu; cyfrifydd cymwysedig)
 • Sue Balsom (Gwraig fusnes; cyn-Uchel Siryf)
 • Anthony Bates (Cyfreithiwr; Cyfarwyddwr Ariannol Clwb Pȇl-droed Aberystwyth)
 • Gerallt Davies (Ymgynghorwr ariannol annibynnol)
 • Irfana Jones (Cyfreithiwr ymddeoledig)
 • Janet Jones (Cyn-athrawes mewn ysgol leol)
 • Meurig Lewis (Rheolwr banc ymddeoledig)
 • Dr Donagh McKeogh (Cardiolegydd Ymgynghorol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda)
 • Branwen Phillips (Cyn-reolwr cyfleusterau prifysgol)
 • Syd Smith (Cyfarwyddwr ymddeoledig cwmni manwerthu)
 • Mark Williams (Athro ysgol; cyn-AS Ceredigion)

Newyddion

£76.6K ar gyfer Hosbis Digidol HAHAV Gwasanaeth yn y Cartref Ceredigion

Medi 2020

Mae Hosbis Gwirfoddolwyr yn y Cartref Aberystwyth a’r ardal (a adwaenir fel HAHAV) wedi derbyn addewid o £76.6K oddi wrth Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar gyfer prosiect digidol pwysig yn sgil pandemig COVID.

Dr Alan Axford OBE, cyn Gyfarwyddwr Meddygol Bwrdd Iechyd Hywel Dda yw arweinydd HAHAV, corff a sefydlwyd gan wirfoddolwyr yn 2015. Mae gwirfoddolwyr yr elusen yn darparu cymorth ymarferol, cymdeithasol ac emosiynol i gleifion sy’n dioddef o afiechyd cynyddol ac anwelladwy, ynghyd ȃ’u gofalwyr, yng nghyfforddusrwydd eu cartrefi. HAHAV yw’r unig wasanaeth hosbis yng Ngheredigion ac mae’r gwirfoddolwyr yn cyd-weithio’n agos ȃ thimau Gofal Lliniarol GIC, ynghyd ag elusennau eraill.

Hyd at ddyfodiad pandemig COVID, roedd gwirfoddolwyr HAHAV yn darparu gwasanaethau ‘gwarchod’ i gleifion yn eu cartrefi trwy gynnig cwmnïaeth, siopa, gyrru, garddio, cerdded y ci a seibiant i ofalwyr. Ond daeth y gweithgarwch hwn i ben yn sgil ‘y clo mawr’, gan orfodi unigolion mewn perygl o ddal yr haint i ynysu’n ofalus. Yn y cyfamser gohiriwyd cynlluniau i lansio canolfan seibiant dydd ym mhencadlys HAHAV ym Mhlas Antaron, Penparcau.

Hyd yn hyn prif ffynhonnell ariannol HAHAV fu siop yr elusen yn Heol Y Wig, Aberystwyth, a rhoddion oddi wrth y cyhoedd, cymdeithasau lleol ac elusennau. Ond o hyn ymlaen bydd arian y Loteri yn galluogi HAHAV i sefydlu gwasanaeth Rhith Hosbis yn y cartref (V-HAHAV) er mwyn cefnogi rhai pobl sy’n unig ac yn agored i niwed yn y gymuned.

Yn ogystal ȃ chwrdd ȃ chyfyngiadau presennol COVID, bydd y gwasanaethau digidol yn sail i wasanaethau newydd hirdymor, gwasanaethau ymestyn rhyngweithiol a fydd yn ategu’r gweithgareddau sy’n bodoli eisoes pan fydd rheini’n ailddechrau.

Dywedodd Dr Axford, “Rydym yn hynod ddiolchgar i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am y cymorth hwn. Bydd y gronfa yn caniatáu i ni gyflogi cyfarwyddwr prosiect a chreu gwefan a system ddarllediad gynhwysfawr gyda chynnwys rhyngweithiol.

O ganlyniad i’r datblygiadau cyffrous hyn bydd ein ‘V-HAHAV’ yn cynnig gwasanaeth mynegbost a chwnsela un-i-un ar- lein, yn ogystal ȃ rhychwant o therapïau ymlaciol ar gyfer ein cleientiaid yn eu cartrefi. Ymhlith y rhain ceir celf a therapïau ioga, a phob math o weithgareddau grŵp ar- lein, e.e. ymarferion, gwau, clybiau llyfrau, ynghyd ag ystafelloedd sgwrsio, cyflwyniadau byw ac arddangosiadau wedi eu darlledu o Blas Antaron. Bydd gennym hefyd stoc o offer digidol at ddefnydd cleientiaid HAHAV.

Yn y dyfodol bydd V-HAHAV yn ein galluogi i gyrraedd cynulleidfa ehangach o gleifion a’u gofalwyr yng Ngheredigion, gan ddarparu both hosbis rhithwir a chanolfan wybodaeth gynhwysfawr.".

Cyswllt

Cyffredinol

Siop