Gofal Lliniarol yng Ngheredigion

Gwasanaethau Gwirfoddoli HAHAV

Ers 6 mlynedd bellach, mae HAHAV wedi bod yn gweithio gyda chleientiaid sy’n byw gyda salwch nad oes modd ei wella neu sy’n cyfyngu ar fywyd gan gynnig cwmnïaeth a chefnogaeth, help gyda’r siopa, gyrru,  garddio a cherdded y ci.  Gallwn fod yno i roi seibiant i’ch gofalwyr ofalu am eu hunain hefyd. 

Wrth i ni ddod allan o bandemig COVID-19, mae HAHAV wedi bod wrthi’n datblygu ein gwasanaethau ar-lein.  Bydd y rhain yn cynnwys sesiynau caffi Zoom rheolaidd yn trafod ystod eang o bynciau lle gallwch ofyn i arbenigwyr am gyngor a gwybodaeth.  Byddwn hefyd yn cynnal cyfres o weithgareddau grŵp a gweithdai ar Zoom dan arweiniad  therapyddion a hwyluswyr eraill, a cheir sesiynau ysgrifennu creadigol, therapi celf, dawns, symud a sesiynau ymlacio.

Mae HAHAV yn cynnig gwasanaeth profedigaeth newydd i gefnogi cleientiaid, gofalwyr a theuluoedd sy’n delio â galar ac yn paratoi i ffarwelio ag anwylyn.

Cyn gynted ag y bydd y cyfyngiadau’n llacio, fe fyddwn ni ym Mhlas Antaron yn lansio mwy o weithgareddau byw’n iach y tu mewn i’r adeilad gan gynnwys gofod i grwpiau cefnogi fedru cwrdd, cynnig gofal mewn profedigaeth a therapïau  cyflenwol.

Mae mwyafrif cleientiaid HAHAV yn cael eu cyfeirio atom trwy eu Meddyg Teulu, Tîm Gofal Lliniarol Hywel Dda a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill.  Maent yn helpu i adnabod cleientiaid a allai elwa o gefnogaeth ychwanegol.  Mae croeso mawr i chi gyfeirio eich hunan os teimlwch y gallwn eich helpu – defnyddio ein ffurflen ar-lein yw’r ffordd hawsaf i gael ymateb cyflym.Am fwy o wybodaeth am ein gwasanaethau, ewch i’r adran Cymorth ar eich cyfer

Volunteer and client walking
Volunteer, client and dog in the garden
Volunteer and client gardening
HAHAV Site Logo
Scroll Up