Gofal Lliniarol yng Ngheredigion

Gwasanaethau Gwirfoddoli HAHAV

Ers 6 mlynedd bellach, mae HAHAV wedi bod yn gweithio gyda chleientiaid sy’n byw gyda salwch nad oes modd ei wella neu sy’n cyfyngu ar fywyd gan gynnig cwmnïaeth a chefnogaeth, help gyda’r siopa, gyrru,  garddio a cherdded y ci.  Gallwn fod yno i roi seibiant i’ch gofalwyr ofalu am eu hunain hefyd. 

Wrth i ni ddod allan o bandemig COVID-19, mae HAHAV wedi bod wrthi’n datblygu ein gwasanaethau ar-lein.  Bydd y rhain yn cynnwys sesiynau caffi Zoom rheolaidd yn trafod ystod eang o bynciau lle gallwch ofyn i arbenigwyr am gyngor a gwybodaeth.  Byddwn hefyd yn cynnal cyfres o weithgareddau grŵp a gweithdai ar Zoom dan arweiniad  therapyddion a hwyluswyr eraill, a cheir sesiynau ysgrifennu creadigol, therapi celf, dawns, symud a sesiynau ymlacio.

Mae HAHAV yn cynnig gwasanaeth profedigaeth newydd i gefnogi cleientiaid, gofalwyr a theuluoedd sy’n delio â galar ac yn paratoi i ffarwelio ag anwylyn.

Cyn gynted ag y bydd y cyfyngiadau’n llacio, fe fyddwn ni ym Mhlas Antaron yn lansio mwy o weithgareddau byw’n iach y tu mewn i’r adeilad gan gynnwys gofod i grwpiau cefnogi fedru cwrdd, cynnig gofal mewn profedigaeth a therapïau  cyflenwol.

Mae mwyafrif cleientiaid HAHAV yn cael eu cyfeirio atom trwy eu Meddyg Teulu, Tîm Gofal Lliniarol Hywel Dda a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill.  Maent yn helpu i adnabod cleientiaid a allai elwa o gefnogaeth ychwanegol.  Mae croeso mawr i chi gyfeirio eich hunan os teimlwch y gallwn eich helpu – defnyddio ein ffurflen ar-lein yw’r ffordd hawsaf i gael ymateb cyflym.Am fwy o wybodaeth am ein gwasanaethau, ewch i’r adran Cymorth ar eich cyfer

Volunteer and client walking
Volunteer, client and dog in the garden
Volunteer and client gardening
HAHAV Site Logo