Amdanom Ni

Sut mae HAVAV yn cael ei lywodraethu?

Elusen gofrestredig yw HAHAV (Rhif Comisiwn Elusennau: 1160645) a chwmni cyfyngedig (Rhif Tŷ’r Cwmnïau: 09261439)

Mae HAHAV yn cael ei lywodraethu gan fwrdd o Gyfarwyddwyr ac Ymddiriedolwyr, oll i gyd yn wirfoddolwyr di-dâl.  Gyda’i gilydd maent yn gyfrifol am y llwybr strategol, rheoliadau,  gonestrwydd ariannol a datblygu’r sefydliad i’r dyfodol.  

Ein bwrdd ymddiriedolwyr

Dr Alan Axford

Enillodd Alan ei radd gyntaf yn Ysbyty Coleg Athrofaol Llundain cyn mynd ymlaem i ennill profiadau ôl-raddedig yn Birmingham a Llundain.  Dychwelodd i Gymru i weithio yn Uned Niwmoconiosis y Cyngor Ymchwil Feddygol  yn Ysbyty Llandochau, Penarth.  Yn 1975, ar ôl 5 mlynedd o ymchwil, cafodd ei benodi yn Feddyg Ymgynghorol ym maes meddygaeth resbiradol yn Ysbyty Bronglais, Aberystwyth.  Yno sefydlodd Adran Oncoleg Feddygol gan ddod yn glinigydd canser arweiniol i’r sir.  Am 12 mlynedd cyn ymddeol , bu’n Gyfarwyddwr Meddygol Ysbyty Bronglais a dyfarnwyd iddo’r OBE am ei wasanaeth i feddygaeth yng Nghymru yn 2006.     

Karen Axford

Mae Karen wedi mwynhau gyrfa ym maes cyllid llywodraeth leol fel Uwch-gyfrifydd a Phrif Archwilydd Mewnol (Bwrdeistref Bromley yn Llundain; Cyngor Dosbarth Trefol Pontypridd; Cyngor Sir De Morgannwg;  Cyngor Dosbarth Ceredigion).  O 1981 – 2015, sefydlodd KRAXI, busnes manwerthu yn Aberystwyth ac ar-lein gan arbenigo mewn hynafolion, rhoddion o ansawdd da, nwyddau cartref, gemwaith ac ategolion.  Ers 2015, mae Karen wedi sefydlu a rheoli’r siop elusen lwyddiannus, HAHAV, yn Heol y Wig.

Dr Heather Cox

Mae Heather yn feddyg teulu lleol ac yn un o bartneriaid Meddygfa’r Llan, ar ôl symud i Aberystwyth gyda’i theulu yn 2005.  Cyn hyn treuliodd sawl blwyddyn yn gweithio yn Nepal lle dilynodd gwrs gofal lliniarol ar adeg pan oedd yr arbenigedd hwn ond megis dechrau cael ei gydnabod a’i weithredu.  

Mae pob Meddyg Teulu yng Ngheredigion yn ymwneud â  gofal lliniarol eu cleifion, ac yn ystod y blynyddoedd diwethaf  mae mwy o gefnogaeth wedi dod oddi wth y Tîm Gofal Lliniarol lleol ac HAHAV. Mae Heather yn ymroddedig  i HAVAV ac i helpu yn natblygiad yr elusen i wella’r gefnogaeth i ofal lliniarol fwyfwy yng Ngheredigion.  

Richard John

Wedi ei eni a’i fagu yn Aberystwyth, dychwelodd Richard i’r dre yn 1985 ar ôl astudio’r Gyfraith ym Mhrifysgol Southampton ac yna ymarfer fel cyfreithiwr yng Nghaint.  Roedd Richard yn arbenigo mewn gwaith llys, sifil a throseddol, ac roedd hefyd yn aelod o banel Erlyn y Goron.  

Ar ôl troi at waith llai dadleuol am gyfnod, penodwyd Richard yn farnwr rhan-amser gan yr Arglwydd Brif Ustus yn 2019, ac yn 2021 cafodd ei awdurdodi i wrando ar achosion teuluol.  Mae Richard wedi gwasanaethu fel llywodraethwr mewn sawl ysgol leol gan gynnwys bod yn Gadeirydd llywodraethwyr Penglais a bu hefyd yn aelod o Gyngor y Brifysgol am 6 mlynedd.  

Gwerfyl Pierce Jones

Brodor o Gaergybi, Ynys Môn, yw Gwerfyl Pierce Jones ond mae wedi ymgartrefu yn Aberystwyth ers blynyddoedd lawer. Ar ôl graddio yng Ngholeg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor, dechreuodd ei gyrfa fel darlithydd yng Ngholeg Prifysgol Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan. Bu’n gweithio mewn nifer o swyddi ym myd y celfyddydau a bu’n gyfarwyddwr Cyngor Llyfrau Cymru hyd ei hymddeoliad yn 2009. Bu’n Ddirprwy Ganghellor Prifysgol Aberystwyth o 2012–19 gan wasanaethu hefyd fel Dirprwy Gadeirydd Cyngor y Brifysgol. Mae hefyd yn ymwneud â nifer o elusennau ac ymddiriedolaethau ac mae’n gadeirydd Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen. 

Dr Donogh Mckeogh

Brodor o Iwerddon yw Donogh a raddiodd o Goleg Prifysgol Dulyn yn 1993.  Treuliodd 10 mlynedd yn hyfforddi a gweithio  ym mhrifysgol Health & Science, Oregon, UDA lle bu’n Athro Cynorthwyol Cardioleg cyn dod gyda’i deulu i Aberystwyth yn 2005.  Ef oedd y Cardiolegydd cyntaf i’w benodi yn Ysbyty Bronglais lle mae’n gweithio amaser llawn.   Mae’n teimlo’n angerddol y dylai fod gwasanaethau gofal lliniarol yn cael eu cynnig i bob claf sydd â salwch sy’n cyfyngu ar eu bywydau gan gynnwys clefydau cardiofasgwlar megis diffyg  gorlenwad y galon.   

Branwen Phillips 

Cychwynnodd gyrfa broffesiynol Branwen yn 1977 fel bwrsar yn y Royal Holloway, Prifysgol Llundain.  Yn dilyn hynny, cafodd ei chyflogi  yn Uwch-reolwr Preswylio ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth gyda chyfrifoldeb am lety i fyfyrwyr, staff a’r trydydd sector.  Ar ôl ymddeol yn 2015, bu Branwen yn gweithio fel gwirfoddolwr yn Ysbyty Bronglais a siop HAHAV fel ei gilydd gan ddod yn gynrychiolydd siop (Cyfarwyddwr yn awr)  ar fwrdd HAHAV.  Sbardunwyd cyfranogiad  Branwen i’r elusen gan y diffyg cefnogaeth a’r gofal lliniarol oedd ar gael tra bu’n gofalu am ei mam oedd yn derfynol wael.   

Peter Skitt

Ymunodd Peter â’r GIG yn 1981 ac mae ganddo 40 mlynedd o brofiad o amrywiol swyddi clinigol ac anghlinigol a rolau uwch-reoli.  Ar hyn o bryd ef yw Cyfarwydd a Chomisiynydd Sirol Ceredigion (Bwrdd iechyd Prifysgol Hywel Dda)  a Chyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer ardal Cydbwyllgor Canolbarth Cymru.  Roedd gyrfa Peter yn golygu rheoli Gofal Critigol a Theatrau, Rheoli Cyffredinol ym maes Llawfeddygaeth.   Mae’n Gymrawd  y Sefydliad Rheoli Siartredig ac yn aelod o’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth ac yn frwd dros   hyfforddi ac arwain, ac yntau’n hyfforddwr gweithredol cymwysedig. Mae Peter yn credu’n gryf mewn gwydnwch cymunedol ac yn un sy’n ymgyrchu i rymuso pobl leol a rhoi llais iddynt.

Rhian Thomas

Mae Rhian yn gyfrifydd wedi ymddeol ar ôl gyrfa mewn Llywodraeth Leol yng Ngheredigion.  Ar ôl ymddeol, bu Rhian yn gwirfoddoli yn siop HAHAV, yn helpu gyda chyllid Retail Plus a thasgau gweinyddol am dair blynedd a mwy.  Mae hi wrth ei bodd yn gweithio gyda thîm gwirfoddolwyr  HAHAV  ac ymunodd â’r Bwrdd fel Cyfarwyddwr Cyllid yn 2021 ar adeg o ddatblygiadau cyffrous.  Gobaith Rhian yw  y bydd ei sgiliau newydd yn helpu i ddatblygu gweledigaeth yr elusen er budd defnyddwyr y gwasanaeth yng Ngheredigion.

Mark Williams

Roedd Mark yn Aelod Seneddol Ceredigion am 12 mlynedd tan 2017 ac mae’n dal yn weithgar gyda sawl sefydliad cymunedol ledled y wlad.  Yn athro wrth ei broffesiwn, mae Mark erbyn hyn yn Bennaeth Ysgol ym Mhowys.  Mae’n byw yn Y Borth gyda’i wraig Helen a’u plant.  Tra roedd yn y Senedd, byddai Mark yn aml yn tynnu sylw at waith gofalwyr a’r her o’u cefnogi hwy a’u teuluoedd, yn enwedig y rhai mewn cymunedau gwledig gwasgaredig.  Mae Mark yn credu bod HAHAV yn diwallu angen pwysig a chynyddol ar draws Ceredigion, ac mae’n ymateb yn ei ffordd ddihafal ei hun i gleientiaid lleol a’u gofalwyr.  

HAHAV Site Logo