Gofal Lliniarol yng Ngheredigion

Tîm Gofal Lliniarol Hywel Dda

Mae Tîm Gofal Lliniarol Ceredigion wedi’i leoli yn Nhŷ Geraint, Ysbyty Bronglais, Aberystwyth.  Mae’r tîm yn cynnwys meddyg arbenigol, nyrsys cymunedol, therapyddion adsefydlu a fferyllwyr.  Maent yn helpu cleifion a’u teuluoedd i ymdopi â’u symptomau a sgîl-effeithiau triniaethau, dioddefaint seicolegol neu faterion cymhleth diwedd oes.  Maent hefyd yn paratoi cyngor arbenigol i weithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill.  Mae’r Tîm hwn yn cydweithio’n agos â Meddygon Teulu a thimau nyrsys cymunedol ledled Ceredigion i ddarparu gofal pedair awr ar hugain.  Cynhelir clinigau cleifion allanol yn rheolaidd ond yn y cartref y darperir y gofal gan mwyaf.  

Hywel Dda Heath Board logo

Yn dilyn cyfeirio, mae’r tîm yn asesu a rhoi sylw i unrhyw symptomau sydd heb eu datrys gan gynnwys rheoli poen a dioddefaint seicolegol.  Maent yn cydweithio â darparwyr gofal iechyd eraill gan gynnwys Hosbis Hafren a sefydliadau gwirfoddol fel HAHAV.

Bydd y Tîm Gofal Lliniarol yn cynghori a chefnogi’r broses o gynllunio gofal datblygedig; yn sicrhau bod dymuniadau cleifion a’u dewis o ofal yn cael eu clywed a’u cefnogi’n  briodol.  Hefyd, mae’r tîm yn cynnig cwnsela mewn profedigaeth a therapi celf.  Mae’r gefnogaeth hon yn cael ei chynnig i bawb yn unigol neu mewn grwpiau bach anffurfiol.  

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth, ffoniwch 01970 635 790
https://biphdd.gig.cymru/gofal-iechyd/gwasanaethau-a-thimau/gofal-lliniarol/

HAHAV Site Logo