Ymunwch â NI

Swyddi gyda HAHAV

Mae HAHAV yn cael ei yrru gan frwdfrydedd a gwaith grŵp lluosog o wirfoddolwyr a chawn gefnogaeth gan nifer fechan o staff cyflogedig i sicrhau bod y sefydliad yn rhedeg yn esmwyth.  Pan ddaw cyfleoedd am gyflogaeth, byddant yn cael eu hysbysebu yma.

Swyddi gwag ar hyn o bryd

Swyddog Gweithredol – HAHAV

Cyflogwr:  Gwirfoddolwyr Hosbis yn y Cartref Aberystwyth a’r Cylch

Cyflog: £45k y flwyddyn

Oriau: 37.5 yr wythnos

Dyddiad Cau: 11 Chwefror 2022

Elusen dan arweiniad gwirfoddolwyr yw HAHAV sy’n darparu cymorth cymdeithasol ac ymarferol i bobl sir Ceredigion sydd wedi’u heffeithio gan salwch sy’n cyfyngu ar eu bywyd.  Rydym hefyd yn rhoi cymorth i’w gofalwyr a’r rhai mewn profedigaeth.  Mae’r elusen wedi tyfu’n sylweddol trwy gydol 2021;  cynigiwn wasanaeth un-i-un i bobl yn eu cartref ac ystod eang o wasanaethau, grwpiau cymorth a therapïau o’n Hosbis Ddydd, Byw Bywyd Llawn, ym Mhlas Antaron, Southgate, Aberystwyth.

Ynglŷn â’r Swydd

Bydd y Swyddog Gweithredol yn gyfrifol am gydweithio â Chadeirydd HAHAV a Bwrdd yr Ymddiriedolwyr i adeiladu a chyflawni gweledigaeth HAHAV gan roi arweiniad cadarn a  chynhwysol.  Wrth weithio gyda thîm o 4 gweithiwr cyflogedig craidd, y Swyddog Gweithredol fydd yn arwain datblygiad a thwf cymuned HAHAV a’r gwasanaethau Byw Bywyd Llawn, yn darganfod a mynd ar drywydd cyfleoedd cyllido, lansio prosiectau newydd a meithrin diwylliant o welliant ac arloesedd parhaus trwy’r sefydliad yn gyfan gwbl.

Amdanoch chi

Bydd gennych y gallu i ysgogi ac ysbrydoli gweithwyr cyflogedig a gwirfoddolwyr; bydd eich gweledigaeth yn ysbrydoli twf gwasanaethau HAHAV i’r dyfodol.  Rydym yn chwilio  am ymgeiswyr sydd â rhinweddau a phrofiad allweddol:

  • Profiad o reoli, gyda hanes llwyddiannus o wella gwasanaethau a rheoli newid 
  • Gwybodaeth o ofal lliniarol a diddordeb ynddo  
  • Unigolyn llawn ‘syniadau’ sy’n drefnus iawn ac yn gallu sicrhau canlyniadau ymarferol
  • Sgiliau trin pobl a chyfathrebu rhagorol a ‘r gallu i ddatblygu perthynas gyda rhanddeiliaid gan gynnwys partneriaid, asiantaethau cyhoeddus, cymunedau, cyrff gwirfoddol, ac awdurdodau statudol  
  • Un sy’n gweld ei waith drosto’i hun a’i gwblhau gyda’r gallu i annog, ynghyd â datrys problemau yn ôl yr angen
  • Yr iaith Gymraeg yn fantais  

Cliciwch yma i lawrlwytho fersiwn llawn y disgrifiad swydd

II wneud cais am y swydd hon, anfonwch e-bost yn egluro eich diddordeb yn y rôl a pha mor gymwys ydych chi ar ei chyfer gan gynnwys CV llawn i  admin@hahav.org.uk

  

HAHAV Site Logo