Newyddion

rhaglen Hydref

Yn dilyn llwyddiant ein gweithgareddau ar-lein ac wyneb yn wyneb yn ystod yr Haf, rydym wrth ein bodd i gyhoeddi ein rhaglen Hydref sy’n cynnwys Te Prynhawn ym Mhlas Antaron – Caffi Dementia newydd wythnosol ar gyfer Aberystwyth,  Grŵp Byw Bywyd Llawn Macmillan newydd i bobl sydd wedi’u heffeithio â chanser, gweithgaredd galw heibio newydd Celf sef Dyddiau Gwener Crefftus, ac ym mis Hydref byddwn yn lansio ein grŵp trafod Ysbrydolrwydd cyntaf.  Mae mwy i ddod, felly cadwch lygad yn agored am fwy o gyhoeddiadau yn 2021, ac edrychwch ar ein Calendr Digwyddiadau.  

Mae gennym hefyd ddiddordeb i glywed eich syniadau a’ch awgrymiadau ar gyfer gweithgareddau a grwpiau i’r dyfodol.  Cysylltwch â Susie, ein Cydlynydd Gwasanaethau trwy e-bostio susie.scott@hahav.org.uk neu ffoniwch ni ar 01970 611 550

Radio Aber logo

Cafodd Amelia a Gwen gyfweliad ar Radio Aber fel rhan o’u harlwy Wythnos Gwirfoddolwyr 2021.  Mae Amelia’n tynnu sylw at y gwaith rhyfeddol a wneir gan wirfoddolwyr HAHAV wrth iddynt gefnogi cleientiaid o un wythnos i’r llall.   Mae Gwen yn egluro ein gwasanaeth newydd ar gyfer y rhai mewn profedigaeth, a’r pwysigrwydd o gynnig gwasanaethau dwyieithog i gleientiaid sy’n well ganddynt siarad Cymraeg.

Mae Radio Aber wedi postio recordiad o’r cyfweliad, a gallwch wrando arno trwy glicio yma.   

Diolch i gyllid hael gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, rydym wedi creu ein gwefan newydd a sianel YouTube,  er mwyn  egluro beth rydym yn ei wneud a lle rydym yn sefyll o fewn yr ystod gwasanaethau gofal lliniarol sydd ar gael yng Ngheredigion. Mae cael mynediad i’n gwasanaethau yn haws nag erioed yn awr, trwy ffurflenni syml ar-lein i gleientiaid, ac i weithwyr gofal iechyd proffesiynol  i’ch cyfeirio.  Neu gallwch ein ffonio ar 01970 611 550.

Yn ein Calendr Digwyddiadau, gallwch weld amserlen ein gweithgareddau sy’n cynnwys digwyddiadau rhithiol ac wyneb yn wyneb, gweithdai a gweithgareddau grŵp.  Ym mis Mai a Mehefin byddwn yn cynnal Gweithdy Ysgrifennu Creadigolgyda Jaqueline Yallop a 6 sesiwn Therapi Symud  gyda Matilda Tonkin Wells, Artist Dawns a Seicotherapydd Symud.  Gallwch archebu ar ein tudalen ‘Beth Sydd ‘Mlaen!’

Yn ddiweddar, buom yn siarad â dau o’n gwirfoddolwyr rhagorol, Dai a Sue gan ofyn iddynt pa fath o waith roeddent yn ei wneud yn ein gwasanaeth Cwmnïaeth a Chymorth.  Buom yn ffilmio’r fideos yng ngardd Plas Antaron dros ddau ddiwrnod gwahanol, felly roedd yr haul yn gwenu ar Dai, ond nid felly ar Sue yn anffodus!  Maent yn nodi cymaint o foddhad y mae’r gwaith yn ei roi ddiynt a chymaint yw gwerthfawrogiad y cleientiaid o’r gwasanaeth;  hefyd y rhwystredigaethau a’u hwynebodd wrth weithio yn ystod cyfyngiadau COVID-19.  Dyma nhw yma: 

WCVA logo

Dyfarnwyd £54,7000 i HAHAV gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA)  Mae’r cyllid hwn yn rhan o Gronfa Gwydnwch Trydydd Sector,  Llywodraeth Cymru yn sgîl pandemig COVID.  Bydd dau aelod o staff amser llawn yn cynorthwyo i sefydlu Canolfan Byw’n Iach HAHAV ym Mhlas Antaron, Penparcau.     

Bydd Rheolwr Cyfleusterau yn cydlynu gweithgareddau yn y ganolfan a’r swyddog Codi Arian yn anelu i sicrhau dyfodol cynaliadwy i’r elusen ac yn helpu i ddatblygu ei chynlluniau.

 

Dywedodd Dr Axford “Daeth y newyddion gwych hyn ar amser allweddol wrth ein bod yn dod allan yn raddol a gobeithiol o gyfyngiadau COVID.  Mae galw aruthrol am wasanaethau cefnogi gan ein gwirfoddolwyr, ynghyd â seibiant dydd i gleifion a gofalwyr. Heb os, bydd ôl-groniad o achosion i ddod.  Mae ein cynlluniau ar gyfer Plas Antaron wedi’u heffeithio’n ddirfawr gan y cyfnod clo ac mae ein prif incwm o siop HAHAV wedi gostwng yn ddifrifol eleni.  Felly rydym yn ddiolchgar iawn am gefnogaeth ariannol y WCVA  i helpu i gyflymu agoriad ein canolfan newydd gyffrous yn nes ymlaen eleni.”

Yn ddiweddar, darparodd Tîm Adsefydlu Ysgyfeintiol Glangwili wasanaeth chwe wythnos i gleifion gan ddefnyddio ystafell swyddogaeth eang HAHAV ym Mhlas Antaron.  Roeddent wedi’u cysylltu o bell ag ail grŵp trwy Microsoft Teams a chyfleusterau fideo-gynadledda HAHAV.  Mae’r gwasanaeth rhyfeddol ac arloesol hwn wedi profi’n fuddiol iawn i gleifion.  Dyma nhw’n brysur yma: 

HAHAV Site Logo